EE&K Shanghai Office

Shanghai, China

Huai Hai Plaza, Suite 3803
1045 Huai Hai Middle Road
Shanghai 2000031 China

T +86.21.6252.1040
F +86.21.6473.6190